Logo

Wyszukaj:

Zaawansowane

Aukcji: 41


Kontakt

Pomoc

Zaloguj
W lewo
W prawo

aukcje.bankmaszyn.pl / Regulamin

REGULAMIN AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki organizacji, udziału i przeprowadzenia elektronicznej aukcji internetowego systemu aukcyjnego.

§ 1 - Uczestnicy aukcji i postanowienia ogólne

 1. Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu stosowane są pojęcia zdefiniowane poniżej, należy nadawać im znaczenie zgodne z treścią poniższych definicji.

  EKOMER - właściciel i administrator serwisu BANKMASZYN.pl, umożliwiający użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów na zasadach określonych w Regulaminie. Ekomer nie jest stroną transakcji

  BANKMASZYN.pl - prowadzony przez EKOMER - K.Wróblewska sp.j. z siedzibą w Toruniu serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, w ramach którego organizowane są licytacje, aukcje oraz świadczone są inne usługi związane z licytacjami i aukcjami

  TOWAR - rzecz lub prawo, które mogą być przedmiotem licytacji, zgodnie z Regulaminem

  AUKCJA - ogłoszenie Sprzedającego, do którego Licytanci zgłaszają oferty. W razie wątpliwości, aukcja stanowi zaproszenie do składania ofert przez Licytantów.

  LICYTACJA on-line - czynność polegająca na propozycji cenowej składanej on-line przez Uczestnika aukcji na dany Towar.

  UŻYTKOWNIK - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której został o utworzone dla niego konto

  SPRZEDAJĄCY – użytkownik oferujący do sprzedaży sprzedaży Towaru stanowiącego jego własność w ramach serwisu BANKMASZYN.pl

  KUPUJĄCY - użytkownik , którego oferta jest po zakończeniu aukcji najkorzystniejsza

  LICYTANT - użytkownik, który złożył ofertę kupna Towaru w ramach licytacji

  KONTO - prowadzone dla użytkownika konto, w którym gromadzone są dane użytkownika

  REJESTRACJA - procedura zakładania konta

  CENA WYWOŁAWCZA – kwota, ustalona przez Sprzedawcę od której zaczyna się licytacja danego Towaru

  CENA MINIMALNA – kwota, ustalona przez Sprzedawcę jako minimalna cena sprzedaży za dany Towar.

  CENA KOŃCOWA - najwyższa cena sprzedaży rzeczy lub prawa zaoferowana skutecznie przez Licytanta aukcji, w wysokości co najmniej równej Cenie Minimalnej
 1. CEL AUKCJI
  1. Celem aukcji jest doprowadzenie do realizacji transakcji kupna-sprzedaży Towaru poprzez zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
  2. Przedmiotek aukcji jest wybór najkorzystniejszej na rynku oferty cenowej (podanej w cenie netto) spełniajacej okreslone w danej aukcji warunki.
  3. EKOMER publikować będzie na stronach internetowych pod adresem http://www.BankMaszyn.pl oznaczenia i/lub opisy Towarów stanowiących przedmiot poszczególnych Aukcji, wskazania miejsce przechowywania Towarów , w których to miejscach Kupujący/Licyctanci aukcji będą mogli zapoznać się ze stanem technicznym Towarów, a także Cenę wywoławczą oraz termin rozpoczęcia i termin przewidywanego zakończenia Aukcji. W razie stwierdzenia nieprawidłowości publikowanych informacji istotnych dla przebiegu Aukcji, EKOMER skoryguje te informacje w miejscu ich dotychczasowej publikacji.
  4. W razie publikacji Sprzedawcę zdjęć, szkiców lub wycen dotyczących sprzedawanych Towarów, przyjmuje się że będą one publikowane wyłącznie w celach poglądowych. W żadnym razie opublikowane opisy, zdjęcia, szkice lub wyceny Towarów nie będą stanowić elementu oznaczenia lub technicznego opisu rzeczy. EKOMER nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne odmienne od rzeczywistego stanu faktycznego wnioski dotyczące Towaru, wyciągnięte przez Uczestników Aukcji na podstawie opublikowanych materiałów poglądowych. Przyjmuje się, iż jedynym miarodajnym źródłem informacji na temat stanu Towaru, jego oznaczeń i opisu, jest osobista, naoczna weryfikacja stanu Towaru w miejscu jego przechowywania dokonana przez Uczestnika aukcji przed złożeniem oferty zakupu. EKOMER obliguje się do udzielenia wszelkich informacji jakie posiada na temat Przedmiotu sprzedaży.
  5. Publikacja oznaczeń, opisów, zdjęć, szkiców i wycen Towaru nie zwalnia Uczestników Aukcji z konieczności dokładnej weryfikacji zgodności tych informacji w miejscu przechowywania Przedmiotu sprzedaży jeszcze przed złożeniem oferty zakupu.
  6. Kupujący/Licytant przyjmuje do wiadomości, że Towary sprzedawane poprzez Serwis aukcyjny w zdecydowanej większości są rzeczami używanymi, wobec czego EKOMER wyłącza rękojmię z tytułu wad Towarów będących przedmiotem sprzedaży,dlatego też w celu zapobieżenia ewentualnym przyszłym zastrzeżeniom dotyczącym stanu technicznego oferowanego Towaru.
  7. Kupujący/Licytant zobowiązany jest do dokładnej weryfikacji stanu technicznego, stopnia zużycia oraz stopnia kompletności wyposażenia przedmiotu sprzedaży.
  8. W przypadku gdyby okazało się, że nabywany Towar jest obciążony jakimkolwiek prawem osób trzecich, Kupujący/Licyctant nie może uchylić złożonego oświadczenia woli o nabyciu Towaru , odstąpić od umowy sprzedaży lub odmówić bądź opóźnić jej zawarcie i dokonanie zapłaty, jeżeli Sprzedający w terminie do 20 dni roboczych od powzięcia takiej informacji zwolni Towar od ujawnionego obciążenia.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Udział w Aukcji może wziąć osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą , która pozytywnie przeszła etap rejestracji w Serwisie aukcyjnym poprzez dokonanie rejestracji oraz przesłanie dokumentów wymaganych do ukończenia rejestracji (NIP, KRS, REGON).
  2. Przedmiotami Aukcji w Serwisie aukcyjnym mogą być jedynie rzeczy lub prawa, którymi obrót dopuszczony jest przez przepisy prawa polskiego oraz przez postanowienia niniejszego Regulaminu.
  3. Aukcja ma charakter otwarty - podawane przez Sprzedającego ceny Przedmiotów sprzedaży są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Serwisie aukcyjnym przy prawie lub rzeczy , którego dotyczą.
  4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu aukcyjnego. W przypadku stwierdzenia przez EKOMER, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, EKOMER podejmie wszelkie niezbędne środki mające na celu usunięcie tych naruszeń, z zablokowaniem konta takiego Użytkownika włącznie. EKOMER uprawniony jest do podjęcia wszelkich niezbędnych działań prawnych mających na celu naprawienie poniesionej szkody na drodze postępowania cywilnego oraz do podjęcia działań przewidzianych przepisami prawa karnego.
 3. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z prowadzeniem Serwisu aukcyjnego jest EKOMER-K.Wróblewska Sp. J. Z siedzibą w Toruniu przy ulicy Lipnowskiej 21-23.
  2. Dane identyfikacyjne zbierane o Użytkownikach na etapie rejestracji będą wykorzystane do założenia konta w Serwisie aukcyjnym, umożliwiającego udział w organizowanych przez EKOMER Aukcjach przeprowadzonych zgodnie z Regulaminem dostępnym pod adresem http://www.BankMaszyn.pl, a także w celu utrzymywania przez EKOMER niezbędnych kontaktów z Użytkownikiem serwisu aukcyjnego.
  3. W przypadku, gdy złożona oferta przez Licytanta serwisu będzie ofertą o najwyższej cenie w stosunku do pozostałych ważnie złożonych ofert, dane osobowe Licytanta zostaną wykorzystane do przygotowania umowy sprzedaży oraz wystawienia faktury na zakupiony Towar. W takim przypadku dane osobowe mogą zostać udostępnione przez EKOMER Sprzedającemu, który zlecił EKOMEROWI wystawienie Towaru na Aukcję, lub podmiotowi, który świadczy na rzecz Sprzedawcy usługi przechowania i transportu Towaru. Po sfinalizowaniu transakcji dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez EKOMER w celach archiwizacji przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości.
  4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest obowiązkowe, a brak lub niepełne dane uniemożliwiają dokonanie rejestracji i założenie konta w Serwisie aukcyjnym. Aby rejestracja zakończyła się powodzeniem wymagane jest przedstawienie wymaganych dokumentów, takich jak : NIP, KRS, wypis z ewidencji działalności gospodarczej czy REGON.
 4. REJESTRACJA
  1. Rejestracja Użytkownika będącego osoba fizyczną dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania (stałego lub tymczasowego) wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą Użytkownik występuje w Serwisie aukcyjnym, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym (np. PESEL i NIP, Nr dowodu osobistego) celem rejestracji transakcji sprzedaży do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub/i numerów NIP i REGON w przypadku firm.
  2. Rejestracja Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostka organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, dokonywana jest po podaniu nazwy (firmy), imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów ze Sprzedawcą , adresu siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy pod którą Uczestnik wy stępuje w Serwisie aukcyjnym, hasła oraz innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym (KRS, NIP, REGON, wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
  3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane określone w pkt.1 niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się jednak usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w okt. 1 i 2 w trakcie korzystania z usług Strony aukcyjnej. EKOMER może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z Serwisu aukcyjnego przez osobę zarejestrowaną, od potwierdzenia jej danych osobowych określonych w pkt. 1 i 2, w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu.
  4. Informacje podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym są wykorzystywane przez EKOMER do niezbędnych kontaktów z innymi użytkownikami serwisu aukcyjnego.
  5. Dla celów związanych z rozliczeniami Uczestnik będący przedsiębiorcą jest zobowiązany do przekazania Sprzedawcy wymaganych przepisami prawa danych dla wystawienia faktury VAT. W przypadku nie przekazania niezbędnych danych w terminie dwóch tygodni od rejestracji konta, Sprzedawca ma prawo zawiesić działanie konta takiego Uczestnika, aż do momentu otrzymania wymaganych danych.
  6. EKOMER nie sprawdza wprowadzonych danych pod względem autentyczności oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podania nieprawdziwych informacji przez Uzytkownika.
  7. Uzytkownik składając wniosek potwierdza, że podane dane sa prawdziwe.
  8. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.
  9. Niedopuszczalne jest posiadanie przez tego samego Użytkownika dodatkowych kont w Serwisie aukcyjnym.
  10. Użytkownik po dokonaniu rejestracji w Serwisie aukcyjnym w celu korzystania z konta powinien dokonać jego aktywacji. Aktywacji dokonuje pracownik EKOMER odpowiedzialny za Serwis aukcyjny.
  11. Aktywacja konta w Serwisie aukcyjnym dokonywana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, po uprzednim doręczeniu przez Użytkownika wymaganych dokumentów, które EKOMER określił w Regulaminie.
  12. Dokonując rejestracji w serwisie aukcyjnym użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, z późniejszym zmianami, oraz z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych.
 5. PRZEBIEG LICYTACJI
  1. Aukcja ogłaszana jest przez Sprzedawcę.
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na treść ogłoszonej Aukcji i oświadcza, iż akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
  3. Termin realizacji Aukcji wynosi 3 miesiące i nie może byc krótszy.
  4. Towar, będący przedmiotem sprzedaży, umieszczony przez EKOMER w Serwisie aukcyjnym, będzie reklamowany poprzez newslettery wysyłane do wszystkich użytkowników portalu BankMaszyn.pl przez okres 3 miesięcy . Termin liczony jest od dnia zamieszczenia Towaru na stronie.
  5. Sprzedający, który za pośrednictwem EKOMER umieścił Towar na stronie BANKMASZYN.pl, obliguje się do zaniechania przez okres , o którym mowa w pkt. 4, do sprzedaży wystawionego Towaru oraz do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zmianą stanu technicznego urządzenia jakie mogły wystąpić w okresie od momentu wystawienia przedmiotu na Aukcji do czasu zakończenia Licytacji online i odbioru przedmiotu sprzedaży przez Kupującego, który otrzymał od EKOMER przybicie. W przypadku zbycia towaru niezgodnie z tym postanowieniem, Sprzedawca niezależnie od roszczeń przysługujących Kupujacym zapłaci EKOMER kare umowną w wysokości 10 % ceny minimalnej za dany towar.
  6. Towar umieszczony w Serwisie aukcyjnym może być nabyty po przeprowadzeniu Licytacji online. Towar nabędzie ten z Licytantów, który zaoferował cenę najwyższą.
   1. Pierwsza i każda następna oferta zgłoszona przez Licytanta w Serwisie aukcyjnym z ceną wyższą od Ceny wywoławczej lub równą Cenie wywoławczej jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
   2. Licytanci mogą składać oferty nabycia Towaru tylko do czasu zakończenia Licytacji online, który jest publikowany na bieżąco w informacji o przedmiocie sprzedaży podczas trwania Licytacji. W momencie kiedy do zakończenia Licytacji online pozostało mniej niż 5 minut – każde złożenie przez Licytanta oferty korzystniejszej ,wydłuża czas trwania licytacji o kolejne 5 minut.
   3. Oferta złożona w toku Licytacji online przestaje być wiążąca, gdy Licytant złożył ofertę korzystniejszą, chyba że EKOMER zastrzegł sobie możliwość przerwania lub anulowania Licytacji.
   4. Jeżeli oferta przestała wiązać w związku ze złożeniem oferty korzystniejszej, a następnie korzystniejsza oferta została anulowana podczas trwania aukcji w trybie pkt. 3.5. Sprzedającego wiąże najwyższa ze złożonych w trybie właściwym ofert.
   5. EKOMER może przerwać lub anulować Licytację online przed przewidywaną datą jej zakończenia po stwierdzeniu wprowadzenia niepoprawnych danych przez Sprzedającego lub Licyctanta, albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do ich wiarygodności .
   6. Zawarcie umowy sprzedaży oferowanego Towaru w wyniku Licytacji następuje z chwilą udzielenia przez EKOMER przybicia, o czym Licytant, który złożył najwyższą wiążącą ofertę zostanie poinformowany drogą e-mailową przez EKOMER wraz z informacjami o terminie i sposobie zapłaty, a także sposobie odbioru Przedmiotu sprzedaży.
   7. EKOMER może przewidzieć do konkretnej Aukcji Internetowej opcję „Kup Teraz”/„Buy Now” poprzez wskazanie ceny, po której Kupujący mają prawo nabyć dany Towar, kończąc w ten sposób Aukcję Internetową przed terminem przewidzianym w ogłoszeniu Aukcji Internetowej. EKOMER udziela przybicia Licytantowi, który złożył taką ofertę, o czym informuje tego Użytkownika droga e-mailowa wraz z informacjami o terminie i sposobie zapłaty za Towar, a także o sposobie jego odbioru.
 6. CENY
  1. Wszelkie publikowane przez EKOMER ceny są cenami netto wyrażonymi w __________. Uczestnicy składający oferty nabycia przedmiotu sprzedaży zobowiązani są do podawania w swoich propozycjach wartości ceny netto, wyrażonych w ___________.
  2. Cena wywoławcza oraz Cena końcowa są cenami netto oraz nie zawierają kosztów odbioru zakupionego Towaru. Kupujący, który uzyskał przybicie, dokona odbioru zakupionego Towaru własnym staraniem i na własny koszt, ze wskazanego w Serwisie aukcyjnym miejsca jego przechowywania. Ewentualne koszty transportu, koszty załadunku, koszty ubezpieczenia, koszty naprawy, koszty uruchomienia, koszty koniecznych paliw, olejów i części zamiennych, ewentualne koszty dalszego przechowywania zakupionego Towaru w dotychczasowym miejscu przechowania po zakończeniu Aukcji ,ponoszone są wyłącznie przez Kupującego, bez możliwości ich regresu wobec Sprzedającego i EKOMERU.
  3. Do każdego licytowanego przedmiotu ustalona zostanie 'minimalna cena sprzedaży', po zrównaniu lub przekroczeniu której sprzedający gotowy jest sprzedać dany przedmiot. W szczególnych przypadkach, jesli nie zostanie osiągnięta 'cena minimalna', po konsultacji ze sprzedającym, może zostać przybita najwyższa oferta kupna nie przekraczająca ceny minimalnej.
 7. ZAPŁATA CENY I ODBIÓR TOWARU
  1. Licytant, który wylicytował najwyższą Cenę końcową, zobowiązany jest do jej zapłacenia w terminie 14 dni od zakończenia Aukcji na rachunek bankowy Sprzedającego podany w e-mailu informującym Licytanta o udzieleniu przybicia w związku z przeprowadzona Aukcją, z zastrzeżeniem zapisu w pkt. V. 3.5.
  2. Sprzedawca, który wystawił na Serwisie aukcyjnym Towar, obliguje się do wypłacenia firmie EKOMER-K.Wróblewska Sp. J. :
   1. opłatę za wystawienie towaru w kwocie 100 zł
   2. wynagrodzenie z tytułu przeprowadzenia Aukcji w kwocie 10% od najkorzystniejszej, przybitej przez EKOMER oferty kupna.
  3. Faktura VAT wystawiona zostanie przez EKOMER w terminie 3 dni roboczych od udzielenia przybicia. Termin płatności wynagrodzenia wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury.
  4. Ewentualne koszty dodatkowe związane z umową sprzedaży ponosi wyłącznie Kupujący.
  5. Na wniosek Licytanta, któremu EKOMER udzielił przybicia , możliwe jest zawarcie umowy leasingu wylicytowanego Przedmiotu sprzedaży, w której wylicytowana Cena końcowa stanowić będzie równocześnie wartość początkową przedmiotu umowy.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. EKOMER zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownicy serwisu zostaną powiadomieni.
  2. Każdorazowe logowanie do systemu równoznaczne jest z akceptacją aktualnego Regulaminu serwisu.
  3. EKOMER nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Użytkowników loginu i hasła osobom trzecim.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy.
  5. EKOMER nie ponosi odpowiedzialności za za treść zamieszczanych na serwisie ogłoszeń. Wyłączona jest także wszelka odpowiedzialność EKOMER z tytułu niezawarcia przez Użytkowników umowy, bądź też nienależytego wykonania umowy zawartej za pośrednictwem serwisu.
  6. EKOMER zastrzega sobie prawo do usunięcia aukcji z serwisu. W przypadku usunięcia Aukcji z serwisu, wszelkie czynności Użytkowników poczytuje się za nieskuteczne. Decyzja EKOMER w tym względzie jest ostateczna i skuteczna z chwilą wprowadzenia zmiany do systemu.
  7. Wszelkie spory prawne wynikłe w związku z korzystaniem z serwisu BANKMASZYN.pl, których stroną miałby być EKOMER rozpoznawane będą Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla EKOMER.

Copyright @ 2006-2024 Ekomer. All rights reserved

Regulamin | Rejestracja | Logowanie

Wykonanie KOTNIS.pl